ZAWIĄZANIE
KLANU

ZJAZDY

DRZEWA
GENEALOGICZNE

GROBY

WSPOMNIENIE
ZMARŁYCH

SŁOWNIK
BIOGRAFICZNY

SŁOWNIK
GEOGRAFICZNY

BIBLIOTECZKA

ARCHIWUM

KONTAKT

Galeria

WŁADYSŁAW MARIAN* WALENTY KRAIŃSKI

Prawnik, poseł, prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (TKZ). Urodził się 15 sierpnia 1841r. w Sakowej Woli () w pow. sanockim jako jedyny syn (pogrobowiec) Władysława Jerzego Wojciecha, urzędnika gubernialnego we Lwowie, współwłaściciela Hermanowic i Wyszatyc, i Anieli z Wiktorów, właścicielki Niebocka w pow. brzozowskim, która wnet poślubiła brata zmarłego męża, Eugeniusza Feliksa Walentego Kraińskiego. Do szkól średnich uczęszczał w Przemyślu, następnie ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie, uzyskując w r. 1864 doktorat obojga praw.

Dzięki pomocy i opiece stryja Eustachego Maurycego Walentego Kraińskiego, którego był sukcesorem, wyjechał do Paryża, gdzie na Sorbonie kształcił się w kierunku ekonomicznym, pracując jednocześnie w tamtejszych bankach (w tym przez rok w Londynie). W r. 1869 wrócił do Lwowa i objął tam stanowisko wicedyrektora filii Anglobanku, w 1. 1870-73 pracował jako dyrektor banku w Paryżu.

Do kraju powrócił w r. 1873 i objąwszy majątek matki w Niebocku, ożenił się z Marią Trzecieską, córką Tytusa, pioniera przemysłu naftowego w Krośnieńskim, właścicielką Miejsca i Lubatówki w pow. krośnieńskim. Kraińscy zamieszkali w Miejscu, gdzie Władysław prowadził wzorowo gospodarstwo rolne, biorąc również udział w pracach wydziału powiatowego w Krośnie.

W r. 1877 wraz z rodziną przeniósł się do Wyszatyc w pow. Przemyskim, majątku stryja Maurycego, który wycofawszy się z życia politycznego, oddał posiadłość bratankowi, zastrzegając sobie dożywocie.

Gospodarując w Wyszatycach, rozwinął ożywioną działalność publiczną: był członkiem rady powiatowej i wydziału powiatowego w Przemyślu, prezesem Tow. Zaliczkowego i członkiem Oddziału Galicyjskicgo Tow. Gospodarskiego w Przemyślu, zasiadał w radach nadzorczych Banku Krajowego we Lwowie i Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie.

W r. 1891 wybrany został posłem do parlamentu wiedeńskiego w kadencji 1892-97 z kurii wielkiej własności w okręgu Przemyśl-Jarosław; na terenie Rady Państwa, jak i w Kole Polskim zajmował pozycje „ultramontańskiego szlachcica”, szukał też związków z klerykałami niemieckimi (z V. Fuchsem). W 1atach 1900-13 był posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie z okręgu przemyskiego i lwowskiego, w r. 1904 został mianowany dożywotnim członkiem austriackiej Izby Panów, a w r. 1912 tajnym radcą.

Główną wszakże domeną działalności Władysława była prezesura TKZ we Lwowie, którą sprawował przez 20 lat (1897-1917), zabiegając m. in. o korzystną lokatę, funduszu rezerwowego, zakup parcel, budowę gmachu TKZ itp.

Do końca 1919 r. mieszkał we Lwowie, w r. 1920 przeniósł się do Niebocka, gdzie zmarł 2 grudnia 1926 r. i pochowany został na cmentarzu w Dydni.

Władysław z Marią z Trzecieskich Kraińscy mieli 6 córek: Annę (zamężną Ładomirską), Zofię (zamężną Fedorowiczowa), Teresę (zamężną Wiszniewską), Jadwigę (siostrę Anielę), Anielę i Marię, oraz 3 synów: Antoniego, Władysława i Stanisława.

* W drzewie genealogicznym sporządzonym przez Antoniego Kraińskiego występuje pod imionami Władysław Maurycy Walenty, w innych źródłach zaś pod imionami Władysław Marjan Walenty (np. w "Herbarzu Polskim" Bonieckiego i w prasowym ogłoszeniu o zaginięciu jego polisy na życie ).

- "Polski Słownik Biograficzny", Tom XV, Wrocław 1970
- "Polscy członkowie austryackiej Izby Panów i członkowie Koła Polskiego w Wiedniu" w "Premium noworoczne Kuriera Polskiego za rok 1892", Tadeusz Rybkowski, Kraków 1892